2013 წლის 1 ივლისამდე საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულებისაგან თავისუფლდებიან ფიზიკური პირები, რომლებიც არ იყენებენ დაქირავებულ პირთა შრომას და ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას ბაზრის (ბაზრობის) ტერიტორიაზე განლაგებული

არასტაციონარული სავაჭრო ადგილიდან, მათ შორის, დახლიდან, გარდა იმ პირისა, რომელიც რეგისტრირებულია ან ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია დღგ-ის გადამხდელად ამ კოდექსის შესაბამისად.

აღნიშნული ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის მე-15 ნაწილში შეტანილ იქნა 2012 წლის 30 მარტს და ძალაშია 2012 წლის 19 აპრილიდან.

აქვე გთავაზობთ GPRS საკონტროლო სალარო აპარატი გამოყენების წესებს, ვიდეო ფაილის სახით: საამისოდ დააჭირეთ აქ!

 

.