ფასები & ნიმუშები

სახელშეკრულებო პირობებზე შეთანხმება ჩვენი კომპანიის უპირველესი ამოცანაა.

ჩვენი მიზანია, დამკვეთისათვის ყველა სახის ინფორმაცია ამომწურავად იქნეს მიწოდებული და მომხმარებელმა თავი იგრძნოს რაც შეიძლება კომფორტულად. ჩვენ ყველა საშაუალებას ვიყენებთ, რათა აღმოიფხვრას ხელშეკრულების მხარეთა შორის ყოველგვარი გაუგებრობა.

შპს „სითი ლოიე“-ს საადვოკატო ორდერის

(მომსახურების მინიმალური) ფასები დღგ-ს გარეშე 

1000 (ათასი) ლარი - საადვოკატო (იურიდიული) მომსახურება გაწევა შემდეგ სუბიექტების სასარგებლოდ:

  • ბრალდებული და/ან მსჯავრდებული;
  • მოსარჩელე, მოპასუხე და/ან მე-3 პირი;
  • მოწმე (ყველა კატეგორიის საქმეზე), გამოსაკითხი პირი.

თბილისის ფარგლებს გარეთ საადვოკატო (იურიდიული) მომსახურების გაწევის ეტაპზე, საადვოკატო ორდერის და ადვოკატის ჰონორარს ემატება სამივლინებო ხარჯები, რაც აისახება შესაბამისი მომსახურების ხელშეკრულების პირობებში.

ერთზე მეტი პირის სასარგებლოდ, მომსახურების ფასები მცირდება ყოველ ერთ ბენეფიციარზე 20%-ით.