არბიტრაჟის დებულება

მუდმივმოქმედი კერძო არბიტრაჟის დებულება

წინამდებარე დებულება ადგენს, იურიდიულ კომპანია - შპს PAEL Georgia-ს (ტექსტში შემდგომ - „საზოგადოება“) მუდმივმოქმედი კერძო არბიტრაჟის მიერ, მხარეთა შორის სამოქალაქო დავის განხილვისათვის არბიტრაჟის ფორმირების, საარბიტრაჟო დავის განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების წესს.