საადვოკატო მომსახურება

გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამართლის თითქმის ყველა დარგში, კომპანიის სამუშაო ენებია ქართული, ინგლისური და რუსული, რაც საშუალებას აძლევს ჩვენს კომპანიას თანაბარი წარმატებით მოემსახუროს როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ კლიენტებს.

ჩვენი კლიენტები არიან სხვა და სხვა სახის კერძო კომპანიები და საჯარო ოგანიზაციები, ასევე საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა სახის საქმიანობას.

ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ვზრუნავთ ჩვენი კლიენტების ინტერესების დაცვზე და მათი მოთხოვნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებაზე.

გთავაზობთ

 • საადვოკატო მომსახურეობას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგში

 • წარმომადგენლობას ყველა ინსტანციის სასამართლოში

 • წარმომადგენლობას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან

 • წარმომადგენლობას კერძო მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში

 • იურიდიული მნიშვნელობის დასკვნების მომზადებას

მათ შორის, სამოქალაქო სამართლის დარგში

 • ვალდებულებითი (სახელშეკრულებო) სამართალი

 • მემკვიდრეობითი სამართალი

 • საგადასახადო სამართალი

 • სანივთო (ქონებრივი) სამართალი

 • საოჯახო სამართალი

ჩვენ უზრუნველვყოფთ თითოეული საკითხისადმი ინდივიდუალურ მიდგომას

 • კომპანია იცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელიც ცნობილი გახდა საადვოკატო მომსახურების გაწევის დროს
 • საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც გამოტანილი იქნება ჩვენი კლიენტის საწინააღმდეგოდ და ამასთან არღვევს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებულ უფლებებს, გასაჩივრდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში
 • კომპანიას აქვს საკმაო გამოცდილება და ადვოკატებს სათანადო კვალიფიკაცია, ევროპის სასამართლოში საქმეთა წარმოებისთვის
 • ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ, ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხზე.